Powrót

Partnerzy

Federacja Polskich Banków Żywności Rozwiń

„Zdrowe i spokojne dzieciństwo najmłodszych, zwłaszcza tych najuboższych, jest jedną z najważniejszych trosk wśród działań Banków Żywności. Konkurs ‘1000 Pierwszych dni dla zdrowia’, daje możliwość Bankom Żywności wzbogacenia pomocy żywnościowej o edukację na temat odpowiedniego odżywiania” – komentuje współpracę Federacji Polskich Banków Żywności z Fundacją NUTRICIA Marek Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Celem projektu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” jest wprowadzenie pozytywnych nawyków żywieniowych u kobiet ciężarnych i najmłodszych dzieci oraz zmiana negatywnych trendów związanych z dietą.

„Prawidłowe żywienie, szczególnie w pierwszym okresie życia, ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka i równych szans całego społeczeństwa. Dlatego wyjątkową troską warto objąć rodziców i ich dzieci, przekazując im prawidłową wiedzę żywieniową. Banki Żywności będą mogły ten cel realizować” – dodaje Maria Gosiewska, koordynator projektów edukacyjnych z Federacji Polskich Banków Żywności. Zwycięskie projekty Banków Żywności, które wzięły udział w konkursie grantowym skierowane są do osób, które korzystają z pomocy żywnościowej Banków Żywności, oraz do placówek dla najmłodszych np. żłobków.

W konkursie Fundacji NUTRICIA, zorganizowanym w partnerstwie przez Federację Polskich Banków Żywności, zwyciężyły projekty Banku Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi oraz Banku Żywności w Olsztynie. W ramach nagrodzonych działań przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla rodziców, spotkania i prelekcje oraz punkty poradnicze i informacyjne.

Federacja Polskich Banków Żywności jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000063599), której misją jest ograniczanie marnowania żywności i niedożywienia w Polsce. Federacja zrzesza 29 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Banki Żywności pomagają codziennie. Systematycznie przekazują żywność ponad 3 500 organizacjom charytatywnym, za pośrednictwem których trafia ona do ponad 1 700 000 potrzebujących. W 2011 roku Banki Żywności przekazały łącznie blisko 70 000 ton artykułów spożywczych pozyskanych od producentów, dystrybutorów, z unijnego programu PEAD, a także ze zbiórek żywności i projektu wyklikajzywnosc.pl. Pomoc trafiła m.in. do matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych, bezrobotnych, starszych i niepełnosprawnych.

Rozwiń
Centrum Zdrowia Dziecka Rozwiń

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że to właśnie żywienie jest podstawą kształtowania się zdrowia dziecka w przyszłości. Centrum Zdrowia Dziecka jest w tym obszarze wiodącym ośrodkiem o najwyższym stopniu referencyjności m.in. w zakresie żywienia i leczenia otyłości u dzieci. Ten temat jest obecny na co dzień przede wszystkim w Klinice Pediatrii i Żywienia oraz w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania.

Do leczenia zaburzeń żywienia podchodzimy kompleksowo. Nad każdym chorym dzieckiem pracują całe zespoły specjalistów, m.in. gastroenterolodzy, dietetycy, psycholodzy, logopedzi, diabetolodzy, kardiolodzy oraz rehabilitanci.

W ramach całościowego podejścia do problemu chcemy nie tylko wyleczyć istniejące już u dziecka objawy, ale też zapobiegać kolejnym schorzeniom i, co najważniejsze, edukować. Właśnie z tego powodu zdecydowaliśmy się zostać partnerem Programu '1000 Pierwszych dni dla zdrowia', który całościowo i zgodnie z najlepszą współczesną wiedzą medyczną traktuje o tematyce żywienia najmłodszych.

W ramach naszego partnerstwa będziemy realizować grant edukacyjny Fundacji NUTRICIA, który pozwoli nam przeprowadzić cykl spotkań rodziców najmłodszych dzieci ze specjalistami. Te spotkania poświęcone będą zasadom żywienia właśnie w okresie 1000 pierwszych dni życia dziecka. Ponieważ rodzice spędzają w Centrum Zdrowia Dziecka bardzo dużo czasu, a niektórzy przebywają w nim miesiącami, to właśnie mury CZD będą miejscem tych spotkań. W sumie planujemy zorganizować je w 10 Klinikach Instytutu. Uważamy, że spotkania poświęcone żywieniu dzieci w wieku od 0 do 3 lat będą dla rodziców bardzo przydatne. Będziemy rodziców edukować, ale również stwarzać im okazję do kontaktu z ekspertami. Będzie to również możliwość wymiany opinii na tematy związane z żywieniem dzieci. W tym kontekście planujemy także spotkania otwarte dla mieszkańców Gminy Wawer, położonej niedaleko Instytutu, które również będą poświęcone tematyce 1000 pierwszych dni w żywieniu dzieci” – mówi Joanna Komolka, Rzecznik Prasowy CZD.

Rozwiń
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Rozwiń

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem.

Wspiera rodziców i opiekunów w ich drodze do dobrego rodzicielstwa, a także profesjonalistów na co dzień pracujących z dziećmi. Wszystkie działania Fundacji łączy jedno: wzmacnianie dzieci i dawanie im siły – każdego dnia. Poprzez udział w Programie chcemy zwrócić uwagę rodziców korzystających z naszych spotkań edukacyjnych i warsztatów, że właściwe nawyki żywieniowe i sposób odżywiania dzieci mają znaczący wpływ na ich zdrowie - teraz i w przyszłości.

Rozwiń
fundacja rozwoju dzieci Rozwiń

„Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 2003 roku. Dążymy do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. Chcemy stwarzać im jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności. Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo.

Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo.

Poprzez nasz udział w Programie chcemy zwrócić uwagę rodziców biorących udział w spotkaniach Grup Zabawowych, że sposób odżywiania dzieci ma znaczący wpływ na ich zdrowie w przyszłości. Szczególne znaczenie mają pierwsze 3 lata życia, na które przypada najintensywniejszy rozwój dziecka. Dlatego planujemy dystrybucję wśród rodziców materiałów edukacyjnych, które powstaną w ramach Programu ’1000 Pierwszych dni dla zdrowia’” – powiedział Dominik Kmita, członek zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

Rozwiń
Instytut Matki i Dziecka Rozwiń

Instytut Matki i Dziecka jest jednym z pierwszych szpitali w powojennej historii Polski, za którym obecnie stoi już ponad sześćdziesiąt lat tradycji. Szpital ten od lat cieszy się ugruntowaną pozycją w kraju i za granicą, a jego kadra to naukowcy, wybitni lekarze i specjaliści z różnych dziedzin, a także wykwalifikowane pielęgniarki i położne. Główne pola działalności Instytutu to opieka zdrowotna, nauka i edukacja, opiniowanie produktów oraz profilaktyka poprzez prowadzenie i uczestniczenie w programach CSR.

Instytut stał się pionierem w wielu dziedzinach związanych ze zdrowiem kobiet w ciąży, dzieci, a nawet całych rodzin. To właśnie tu powstał pierwszy w Polsce oddział i poradnia dla wcześniaków, wprowadzono powszechne badania przesiewowe noworodków, opracowano i wprowadzono książeczkę zdrowia dziecka, a także była to pierwsza placówka, w której pozwolono ojcom wziąć udział w porodzie oraz wprowadzono system room-in, który pozwala na przebywanie dziecka po urodzeniu we wspólnej sali z matką. Instytut był również współtwórcą onkologii dziecięcej, a także kompleksowego systemu opieki nad kobietą ciężarną. Stąd również wywodzi się, używane dziś na całym świecie pojęcie „medycyny wieku rozwojowego”.

Opieka zdrowotna

Instytut rocznie przyjmuje ponad 100 tysięcy pacjentów z całej Polski.
Znajduje się tu:

 • 9 specjalistycznych klinik dla dzieci i kobiet,
 • 14 zakładów naukowych i badawczych,
 • 200 lekarzy specjalistów,
 • 800 osób personelu medycznego.
 • Współpraca w kraju i za granicą

W kraju Instytut Matki i Dziecka współpracuje z:

 • organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi,
 • przedsiębiorcami z branży medycznej, spożywczej, kosmetycznej,
 • Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
 • Uniwersytetem Warszawskim,
 • Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie,
 • Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,
 • Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.

Współpraca zagraniczna Instytutu Matki i Dziecka prowadzona jest z:

 • Uniwersytetem Berneńskim w Szwajcarii,
 • Uniwersytetem Paris-Est Marne-la Valée we Francji,
 • Centrum Medycznym Uniwersytetu Radboud w Holandii,
 • Uniwersytetem Medycznym w Greisfweld w Niemczech.
 • Nauka, rozwój i edukacja

W Instytucie Matki i Dziecka prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:

 • zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, powikłań ciąży oraz epidemiologii i etiopatogenezy wad wrodzonych, chorób i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, ich rozpoznawania, profilaktyki i leczenia. Instytut opracowuje, koordynuje i monitoruje w skali kraju programy profilaktyczne i promocję zdrowia zgodnie z dokonaniami i wiedzą w zakresie ochrony i promocji zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, ciężarnych i karmiących oraz dzieci i młodzieży;
 • wysokospecjalistyczne, zgodne ze standardami światowymi, świadczenia w zakresie diagnozowania oraz leczenia i rehabilitacji wybranych wad, chorób i innych zaburzeń u dzieci i młodzieży oraz kobiet w wieku prokreacyjnym;
 • kliniczne badania eksperymentalne i oceny kliniczne;
 • szkolenia podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym (w tym ciężarnych i karmiących) oraz dzieci i młodzieży.

Instytut Matki i Dziecka ma na swoim koncie:

 • kilkadziesiąt projektów badawczych i badawczo – rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki;
 • udział w projektach finansowanych ze środków strukturalnych oraz Programów Ramowych Unii Europejskiej i innych międzynarodowych projektach badawczych (min. European Science Foundation);
 • liczne ekspertyzy na zlecenie Ministerstwa Zdrowia;
 • udział w różnego rodzaju grupach eksperckich i opracowanie szeregu standardów postępowania w zakresie leczenia objętego działalnością IMiD;
 • liczne wieloośrodkowe badania kliniczne.
 • Opiniowanie produktów
 • Instytut Matki i Dziecka jest najstarszą i najbardziej doświadczoną jednostką prowadzącą badania użytkowe w Polsce, przez co od lat cieszy się niesłabnącym zaufaniem rodziców. W ramach realizowanej misji w Instytucie co roku wydawanych jest około 300 opinii na temat produktów dla niemowląt, dzieci i kobiet, a pozytywną opinię Instytutu zyskują tylko produkty o wysokiej jakości, które spełniają wszystkie kryteria bezpieczeństwa. Eksperci z Instytutu dzielą się swoim doświadczeniem z producentami, pomagając im w poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań na każdym etapie życia produktów, począwszy od etapu projektowania, po innowacje w produktach już istniejących.

W ramach współpracy partnerskiej Instytutu Matki i Dziecka oraz programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” powstał „Poradnik żywienia kobiet w ciąży”, który ma pomoc przyszłym matkom i ich dzieciom możliwie najzdrowiej i najwłaściwiej odżywiać się w czasie ciąży, mając na uwadze szczególny wpływ, jaki właściwa dieta matki wywiera na dziecko. W czasie ciąży oraz w okresie wczesnego dzieciństwa organizm jest bardzo wrażliwy na nadmiar lub niedobór składników odżywczych. Nieodpowiedni ich poziom może prowadzić do trwałych zmian w procesach metabolicznych i przez to zwiększać u dziecka predyspozycję np. do otyłości w późniejszym okresie życia. Dbając o prawidłowe żywienie od pierwszych dni życia dziecka zgodnie z ideą programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” możemy decydować o stanie jego zdrowia w późniejszych latach.

Rozwiń
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi Rozwiń

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w 2012 roku wspólnie z Fundacją NUTRICIA podjął działania na rzecz zdrowego rozwoju małego dziecka w ramach programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Obecnie przyjęliśmy zaproszenie do uczestnictwa w koalicji partnerów Programu „1000 Pierwszych dni dla zdrowia” poprzez włączenie się w propagowanie idei zdrowego żywienia najmłodszych wśród rodziców.

Obecność rodziców w żłobkach umożliwia współpracę w zakresie zasad i sposobu żywienia. Na co dzień zauważamy potrzebę upowszechniania wśród rodziców wiedzy na temat prawidłowego żywienia małych dzieci z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. Oprócz dostępnych w placówkach tablic, ulotek żywieniowych, przykładowych jadłospisów oraz możliwości skorzystania z porady żłobkowego dietetyka rodzice korzystają również z porad zamieszczanych na platformie internetowej. Program „1000 Pierwszych dni dla zdrowia” umożliwi im korzystanie z profesjonalnych informacji i porad na temat zbilansowanej diety oraz wpływu prawidłowych nawyków żywieniowych na stan zdrowia dziecka w przyszłości.

W ramach Programu zaplanowaliśmy następujące działania:

Propagowanie akcji przez udostępnianie rodzicom informacji, dystrybucję materiałów informacyjnych dotyczących Programu „1000 Pierwszych dni dla zdrowia”.
Seminarium dla pracowników żłobków o tematyce dotyczącej żywienia dzieci.
Cykl spotkań w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi o charakterze szkoleń wewnętrznych, poświęconych m.in. zasadom prawidłowego żywienia małych dzieci, konstruowaniu diety, skierowanych zależnie od tematyki do: kierowników żłobków, dietetyków, opiekunów, kucharzy. Celem szkoleń będzie poszerzenie i ugruntowanie wiedzy pracowników oraz jej wykorzystanie w konsultacjach z rodzicami w zakresie żywienia.
Subskrypcja Biuletynów Żywieniowych – krótkie informacje żywieniowe w połączeniu z plakatem, możliwym do wydrukowania i udostępnienia do wglądu rodzicom.
W łódzkich żłobkach będzie zapewniona możliwość ustalenia spotkań specjalisty ds. żywienia z zainteresowanymi tematyką żywieniową rodzicami.
Kontynuacja programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” w formie dzienniczków weekendowych przeznaczonych dla rodziców, których celem będzie zastosowanie zdobytej wiedzy na temat sposobu żywienia małych dzieci w „domowym” żywieniu.

Rozwiń
OREGANKI Rozwiń

OREGANKI to zespół muzyczny, którego misją jest promocja zdrowego stylu życia przez zabawę i sztukę.

Kierownikiem programowym oraz autorką tekstów piosenek jest dietetyk Joanna Neuhoff-Murawska, współpracująca od dawna z "1000 pierwszych dni dla zdrowia" oraz Instytutem "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", autorem muzyki jest Zbigniew Murawski. Piosenki adresowane są dla dzieci, ale bawią też rodziców, każda z nich opowiada o innym aspekcie zdrowego odżywiania się.

Rozwiń
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Rozwiń

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie to ciesząca się zaufaniem pacjentów placówka o ponad 60-letniej tradycji, która otacza fachową opieką m.in. kobiety w ciąży i mamy. Misją Szpitala im. Świętej Rodziny jest: "Aby powrót do zdrowia przebiegał w przyjaznej atmosferze, z zapewnieniem intymności, godności i poszanowania praw pacjentek, ich dzieci i rodzin".

Szpital powstał w 1953 roku, początkowo jako zaplecze kliniczne Instytutu Matki i Dziecka. W 1993 roku szpital stał się samodzielną jednostką ochrony zdrowia. Pięć lat później nastąpiło uroczyste nadanie szpitalowi jego obecnej nazwy: Szpital im. Świętej Rodziny.

W 2007 roku dołączył do wąskiego grona placówek medycznych wyróżnionych tytułem "Szpital Przyjazny Dziecku", przyznawanym przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, a w 2009 roku został finalistą rankingu "Bezpieczny Szpital" zorganizowanego przez "Rzeczpospolitą" we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia.

Szpital oferuje kompleksową opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej i powikłanej, w czasie porodu oraz po porodzie a także nad nowo narodzonym dzieckiem (tylko w bardzo nielicznych przypadkach np. wad genetycznych noworodki są przewożone do innych placówek,). Przy szpitalu działa Szkoła Rodzenia oraz poradnie przyszpitalne: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Laktacyjna oraz Poradnia Onkologiczna. Szpital oferuje pacjentkom opiekę nad ciążą fizjologiczną i ciążą zagrożoną.

Aktualnie trwa zakrojona na wielką skalę rozbudowa i modernizacja szpitala, dynamicznie przekształcająca placówkę w nowoczesny, wielodyscyplinarny ośrodek medyczny, poświęcony problemom zdrowia rodziny. Szpital posiada Oddziały: Położnictwa , Neonatologii z Pododdziałem Leczenia i Rekonwalescencji Noworodków, Ginekologii z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii.

W ramach Programu "1000 pierwszych dni dla zdrowia" Szpital im. Świętej Rodziny zrealizuje zaplanowane aż do końca roku 2014 Czwartkowe spotkania rodzin maluchów w ramach programu "1000 pierwszych dni dla zdrowia". Cykl spotkań przygotowano z myślą o obecnych i przyszłych rodzicach, dziadkach oraz wszystkich osobach opiekujących się niemowlętami i małymi dziećmi. W każdy czwartek, w holu głównym szpitala, o godz. 18.00 omawiane będą różne aspekty związane z żywieniem i programowaniem żywieniowym we wczesnym okresie życia. Na wszystkie spotkania wstęp wolny.

Rozwiń
Zdrowe Pokolenia Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci Rozwiń

Stowarzyszenie powstało w połowie 2012 roku z misją poprawy kondycji zdrowotnej polskiego społeczeństwa poprzez promocję zdrowych nawyków żywieniowych od pierwszych dni życia dziecka z inicjatywy grupy wybitnych ekspertów: specjalistów pediatrów, gastroenterologów, epidemiologów oraz dietetyków, którzy pod szyldem „Zdrowe Pokolenia” zgromadzili swoją ekspercką wiedzę oraz zaangażowanie w działalność społeczną.

Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez działalność w następujących obszarach: edukacja rodziców, upowszechnianie wiedzy wśród lekarzy oraz inicjowanie koniecznych zmian systemowych.

Celem Programu „1000 Pierwszych dni dla zdrowia” jest zwrócenie uwagi na problem złego żywienia małych Polaków oraz zbudowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w grupie najmłodszych dzieci. Doskonale wpisuje się to w misję i cele Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”. Jako partnerzy Programu, członkowie Stowarzyszenia będą swoją ekspercką wiedzą wspierać promocję idei „wczesnego programowania żywieniowego”. Połączone wysiłki i zaangażowanie wielu partnerów – zarówno instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych – to bardzo duża wartość Programu.

Rozwiń
Zespół Żłobków m. st. Warszawy Rozwiń

Podstawową rolą opiekuńczo-wychowawczą żłobka jest zapewnienie swoim podopiecznym warunków do optymalnego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Na całokształt tych działań składa się wiele czynników. Wśród nich wysokie miejsce w hierarchii potrzeb maluszka zajmuje prawidłowe żywienie, które ma ogromny wpływ na jego prawidłowy rozwój i kondycję w okresie dojrzewania i życiu dorosłym.

Dlatego też w każdej z naszych placówek we współpracy z rodzicami uczymy najmłodszych konsumentów prawidłowych nawyków żywieniowych realizując najnowsze zalecenia dietetyki pediatrycznej. Program 1000 pierwszych dni dla zdrowia, którego realizatorem jest Fundacja NUTRICIA, jest zgodny z naszymi celami żywieniowymi określonymi w Misji zespołu, dlatego zdecydowaliśmy się być jego partnerem. W naszych żłobkach obowiązują ujednolicone zasady planowania wyżywienia opracowane przez dietetyka, stanowiące praktyczną formę realizacji fizjologicznych norm żywieniowych. Nad właściwą realizacją tych zasad w placówkach czuwają intendenci.

Chętnie podejmujemy inicjatywy promujące zdrowe odżywianie. Ze swojej strony gwarantujemy, że zdrowe żłobkowe menu to posiłki samodzielnie przygotowane na bazie kontrolowanej jakość surowca z zastosowaniem zalecanych dla dzieci technik kulinarnych. Dzięki urozmaiconemu i właściwie zbilansowanemu jadłospisowi, jak również kolorowymi i estetycznie serwowanym porcjom dzieci poznają nowe smaki i zapachy, a zapamiętując je kształtują swoje przyszłe preferencje żywieniowe. Do wzbogacania smaku potraw używane są tylko przyprawy ziołowe, pieprz oraz ograniczona ilość soli. Zupy gotujemy na wywarach warzywnych bez kości (nie używamy tzw. kostek rosołowych ani innych przypraw z glutaminianem sodu oraz produktów typu instant). Posiłki przygotowywane są na bieżąco, bezpośrednio przed podaniem. Soki, napoje owocowe, ciasta, ciasteczka oraz inne desery (budynie, kisiele, serki twarogowe z dodatkami itp.) przygotowujemy samodzielnie w oparciu o naturalne surowce i półprodukty z kontrolowaną ilością cukru. Ponadto nie serwujemy dzieciom słodyczy (cukierków, batoników, czekolad itp.).

Właściwe podejście praktyczno-psychologiczne opiekunów do małych dzieci w jadalni sprawia, że posiłki w żłobku są przyjemnością a nie tylko konieczną potrzebą fizjologiczną. Przyjaźni opiekunowie gwarantują maluszkom swobodę w kształtowaniu umiejętności samodzielnego jedzenia rączkami, a później posługiwania się łyżeczką. Personel uczestniczący przy karmieniu szanuje apetyt dziecka nie zmuszając dzieci do jedzenia. W żłobku obowiązuje ustalony harmonogram dnia uwzględniający stałe pory posiłków. Nie ma podjadania między posiłkami. Do picia serwujemy niegazowaną wodę źródlaną. Ponadto w żłobku uczymy dzieci zdrowych nawyków higienicznych, w tym mycia rąk przed posiłkiem i ząbków po posiłku.

Rozwiń
Chcesz regularnie otrzymywać porady dopasowane do wieku Twojego maluszka? Zapisz się do naszego newslettera!
Chcesz regularnie otrzymywać
porady dopasowane do wieku
Twojego maluszka?
Zapisz się do naszego newslettera!

Obowiązek informacyjny cookies:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu usprawnienia działania witryny, a po uzyskaniu Twojej zgody, umożliwiają nam dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z witryny (analityczne pliki cookie), dostosowywanie witryny do Twoich zainteresowań (personalizujące pliki cookie) oraz przedstawianie odpowiednich dla Ciebie informacji oraz reklam (pliki cookie do targetowania), w tym w ramach newslettera, powiadomień webpush, usługi retargetingu a także w celu oceny niektórych informacji o Tobie w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (w tym profilowanie).

Jeżeli chcesz zmodyfikować lub odwołać zgodę na zapisywanie plików cookies, możesz zrobić to w poniższej zakładce „Dostosuj ustawienia prywatności”, a także w ustawieniach przeglądarki.

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych (Fundacja Nutricia z siedzibą w Warszawie) - jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Fundacja Nutricia poprzez ich dostosowanie do preferencji użytkowników oraz marketing usług Fundacja Nutricia i jej partnerów Google LLC Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Freshmail Sp. z o.o. Berry Fish Limited Poczta Polska TNT .

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami - biuro@fundacjanutricia.pl lub dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności i Cookies.