O 1000 dni

Regulamin

§ 1. Definicje

1. „Właściciel” – podmiot organizujący Serwis, którym jest Fundacja NUTRICIA z siedzibą: 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 8, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124180, NIP 113-21-26-885;

2. „Administrator”- Fundacja NUTRICIA z siedzibą: 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 8, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124180, NIP 113-21-26-885;

3. „Serwis” – serwis 1000 DNI, platforma edukacyjna funkcjonującą pod adresem internetowym www.1000dni.pl, utworzona przez Właściciela w celu szerzenia edukacji o zdrowym odżywianiu w okresie ciąży oraz prawidłowym żywieniu niemowląt i dzieci w wieku do lat 3, przygotowana we współpracy ze specjalistami w dziedzinie żywienia;

4. „Użytkownik” –– każda osoba fizyczna odwiedzająca i korzystająca z Serwisu;

5. „Dziecko” – małoletni w wielu do lat 3, którego Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym;

6. „Regulamin”– niniejszy regulamin Serwisu 1000 DNI, który definiuje warunki i zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu;

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu, którego Właścicielem i Administratorem jest Fundacja NUTRICIA.

2. Serwis jest skierowany do osób fizycznych, które zainteresowane są zdobywaniem wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia w okresie ciąży oraz żywienia niemowląt i dzieci w wieku do 3 roku życia.

3. Właściciel zastrzega, iż wszelkie treści zawarte w Serwisie oraz materiałach udostępnianych, przesyłanych Użytkownikom mają na celu edukację i szerzenie wiedzy w zakresie żywienia w okresie ciąży oraz żywienia niemowląt i dzieci w wieku do lat 3, zaś ich stosowanie musi zostać dostosowane przez Użytkownika do indywidualnych potrzeb konkretnego dziecka po ewentualnej konsultacji lekarskiej.

4. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

§ 3. Zasady korzystania z serwisu

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.

2. Rejestracja w Serwisie, a następnie korzystanie z Serwisu są bezpłatne.

3. Użytkownik może korzystać z Serwisu w następujący sposób:

a. odwiedzając stronę internetową pod adresem www.1000dni.pl i uzyskując tym samym dostęp do wszelkich zamieszczonych na niej treści, z możliwością pobierania ogólnodostępnych materiałów ze strony internetowej Serwisu oraz korzystania z ogólnodostępnych aplikacji,

b. rejestrując się w Serwisie poprzez podanie swoich danych osobowych takich jak: adres e-mail i wiek Dziecka lub informację o ciąży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Dziecka,

c. biorąc udział w dedykowanych aplikacjach dostępnych w Serwisie np. w quizie polegającym na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań z wiedzy o prawidłowym żywieniu dziecka i rejestrując się poprzez podanie danych osobowych Użytkownika takich jak: adres e-mail i wiek Dziecka lub informację o ciąży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Dziecka,

4. Prawidłowe zarejestrowanie się w Serwisie w sposób opisany powyżej w pkt.3 ppkt b) i c) umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie bezpośrednio na podany adres e-mail dodatkowych materiałów edukacyjnych w zakresie prawidłowego żywienia niemowląt i dzieci w wieku do lat 3, na co Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę.

5. W Serwisie zarejestrować się mogą jedynie pełnoletnie osoby fizyczne. Rejestracja osoby niepełnoletniej wymaga zgody jej rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Wszelkie materiały pobierane ze strony internetowej Serwisu lub przesyłane bezpośrednio na adres e-mail Użytkownika są bezpłatne.

7. Wszelkie materiały pobierane ze strony internetowej Serwisu lub przesyłane bezpośrednio na adres e-mail Użytkownika podlegają ochronie wynikającej z prawa autorskiego i nie mogą być przez Użytkownika wykorzystywane z innym przeznaczeniem, poza tym dla którego zostały udostępniane przez Właściciela tj.

8. Jakakolwiek informacja dotycząca materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Jakiekolwiek zamieszczone na stronie Serwisu odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez Użytkowników Serwisu.

9. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych.

§ 4. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCICIELA

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników Serwisu za:

a. brak dostępu do Serwisu spowodowany przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług przez dostawców internetowych, awariami lub wskutek działań siły wyższej,

b. treści zawarte na stronach internetowych zamieszczonych pod adresami linków dostępnych na stronie Serwisu,

c. wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu,

d. decyzje Użytkowników w zakresie żywienia w okresie ciąży oraz żywienia niemowląt i dzieci w wieku do lat 3 podjęte w oparciu o treści zamieszczone w Serwisie i materiałach przesyłanych zarejestrowanym Użytkownikom.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Względem Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, Właściciel jest jednocześnie Administratorem danych osobowych.

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego zarejestrowania w Serwisie.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach korzystania z Serwisu jest warunkiem zarejestrowania się w Serwisie

4. Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkowników i ich Dzieci jedynie na potrzeby korzystanie z Serwisu na zasadach określanych w Regulaminie.

5. Właściciel oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DZ.U. Nr 100, poz. 1024).

6. W sytuacji gdy osoba fizyczna chcąca się zarejestrować w Serwisie jest niepełnoletnia, jej rodzice lub prawni opiekuni muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach określonych w Regulaminie przesyłając na adres Właściciela własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej, której jestem rodzicem/prawnym opiekunem przez Fundację NUTRICIA z siedzibą: 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 8 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach otrzymywania materiałów i korzystania z Serwisu zamieszczonego pod adresem www.1000dni.pl”

7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, Użytkownik musi zwrócić się z zapytaniem na adres kontakt@1000dni.pl Odpowiedź na zapytanie zostanie przesłana w ciągu 7 dni od daty otrzymania e-maila.

8. W razie omyłkowego podania danych osobowych żądanie usunięcia danych osobowych należy przesłać stosowną informację na adres kontakt@1000dni.pl .

9. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Właściciela. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu w zakresie w jakim mają taką możliwość zarejestrowani Użytkownicy. Wycofanie zgody wymaga przesłania e-maila na adres kontakt@1000dni.pl.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie internetowej www.1000dni.pl.

2. Właściciel jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu Serwisu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa w poniżej.

3. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi rozszerzenia funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Użytkowników funkcji Serwisu, jak również innych postanowień Regulaminu.

4. Właściciel, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Użytkowników Serwisu, poprzez umieszczenie takiej informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu do zarejestrowanych Użytkowników.

5. Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu będą obowiązywać po ich opublikowaniu, od daty wskazanej przez Właściciela w zmienionym Regulaminie.

6. Serwis 1000 DNI i niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy wg. siedziby Właściciela Serwisu.

Warszawa, dnia 06 lutego 2013 r.

Chcesz regularnie otrzymywać porady dopasowane do wieku Twojego maluszka? Zapisz się do naszego newslettera!
Chcesz regularnie otrzymywać
porady dopasowane do wieku
Twojego maluszka?
Zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz się

Obowiązek informacyjny cookies:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu usprawnienia działania witryny, a po uzyskaniu Twojej zgody, umożliwiają nam dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z witryny (analityczne pliki cookie), dostosowywanie witryny do Twoich zainteresowań (personalizujące pliki cookie) oraz przedstawianie odpowiednich dla Ciebie informacji oraz reklam (pliki cookie do targetowania), w tym w ramach newslettera, powiadomień webpush, usługi retargetingu a także w celu oceny niektórych informacji o Tobie w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (w tym profilowanie).

Jeżeli chcesz zmodyfikować lub odwołać zgodę na zapisywanie plików cookies, możesz zrobić to w poniższej zakładce „Dostosuj ustawienia prywatności”, a także w ustawieniach przeglądarki.

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych (Fundacja Nutricia z siedzibą w Warszawie) - jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Fundacja Nutricia poprzez ich dostosowanie do preferencji użytkowników oraz marketing usług Fundacja Nutricia i jej partnerów VML VML VML .

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami - biuro@fundacjanutricia.pl lub naszym inspektorem ochrony danych - ioda@fundacjanutricia.pl. Więcej o naszej Polityce Prywatności i Cookies.