Regulamin

§ 1. Definicje

1. „Właściciel” - podmiot organizujący Serwis , którym jest Fundacja NUTRICIA z siedzibą: 00 - 728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 8, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000012 4180, NIP 113-21-26-885;

2. „Administrator”- Fundacja NUTRICIA z siedzibą: 00 - 728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 8, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124180, NIP 113-21-26-885, adres strony internetowej: www.fundacjanutricia.pl, e-mail: biuro@fundacjanutricia pl;

3. „Serwis” – serwis 1000dni, ogólnodostępna platforma edukacyjna funkcjonująca pod adresem internetowym www.1000dni.pl, utworzona przez Właściciela w celu szerzenia edukacji o zdrowym odżywianiu w okresie ciąży oraz prawidłowym żywieniu niemowląt i dzieci w wieku do lat 3, przygotowana we współpracy ze specjalistami w dziedzinie żywienia;

4. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna odwiedzająca i korzystająca z Serwisu, który nie wymaga dokonania wcześniejszego założenia konta i dokonania logowania;

5. „Dziecko” –małoletni w wielu do lat 3, którego Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym;

6. „Regulamin”– oznacza niniejszy regulamin Serwisu 1000dni, który definiuje warunki i zasady udziału Użytkownika w Serwisie, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Właściciela w Serwisie. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).;

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu, którego Właścicielem i Administratorem jest Fundacja NUTRICIA.

2. Serwis jest skierowany do osób fizycznych, które zainteresowane są zdobywaniem wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia w okresie ciąży oraz żywienia niemowląt i dzieci w wieku do 3 roku życia.

3. Właściciel zastrzega, iż wszelkie treści zawarte w Serwisie oraz materiałach udostępnianych, przesyłanych Użytkownikom mają na celu edukację i szerzenie wiedzy w zakresie żywienia w okresie ciąży oraz żywienia niemowląt i dzieci w wieku do lat 3, zaś ich stosowanie musi zostać dostosowane przez Użytkownika do indywidualnych potrzeb konkretnego dziecka po ewentualnej konsultacji lekarskiej.

4. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Nie wymaga on założenia konta, ani późniejszego logowania.

§ 3. Zasady korzystania z serwisu

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.

2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga dokonania rejestracji i jest bezpłatne.

3. Użytkownik może korzystać z Serwisu w następujący sposób:

a. odwiedzając stronę internetową pod adresem www.1000dni.pl i uzyskując tym samym dostęp do wszelkich zamieszczonych na niej treści, z możliwością pobierania ogólnodostępnych materiałów ze strony internetowej Serwisu oraz korzystania z ogólnodostępnych aplikacji,

b. biorąc udział w dedykowanych aplikacjach dostępnych w Serwisie np. w quizie zamieszczonym na stronie Serwisu,

c. możliwość uczestnictwa w konkursach z nagrodami organizowanych przez Organizatora w ramach Serwisu, na zasadach określonych w regulaminach konkretnych konkursów,

d. możliwość uczestnictwa w konkursach z nagrodami organizowanych przez Organizatora w ramach Serwisu, na zasadach określonych w regulaminach konkretnych konkursów,

e. zadając pytanie na Forum Eksperta lub czytając odpowiedzi udzielone na Forum Eksperta przez dietetyków odpowiadających na pytania zamieszczone przez Użytkowników. W ramach Forum Eksperta na pytania Użytkowników odpowiadają eksperci (osoby które, według własnych oświadczeń posiadają odpowiednią wiedzę, uprawnienia i doświadczenie) będący osobami współpracującymi ale niezależnymi od Właściciela.

4. Serwis skierowany jest do kobiet w ciąży oraz osób fizycznych będących rodzicami i opiekunami dzieci w wieku do lat 3.

5. Wszelkie materiały pobierane ze strony internetowej Serwisu lub przesyłane bezpośrednio na adres e-mail Użytkownika są bezpłatne.

6. Wszelkie materiały pobierane ze strony internetowej Serwisu lub przesyłane bezpośrednio na adres e-mail Użytkownika podlegają ochronie wynikającej z prawa autorskiego i nie mogą być przez Użytkownika wykorzystywane z innym przeznaczeniem, poza tym dla którego zostały udostępniane przez Właściciela tj. jedynie na własny użytek Użytkownika i jedynie w celach informacyjnych i poszerzania wiedzy o prawidłowym żywieniu kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci w wieku do lat 3.

7. Jakakolwiek informacja dotycząca materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017 poz.1219). Jakiekolwiek zamieszczone na stronie Serwisu odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez Użytkowników Serwisu.

8. Użytkownik zna i akceptuje fakt, że Serwis ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a informacje w nim zawarte nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i jako takie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Treści zawarte w Serwisie oraz porady udzielane przez ekspertów (dietetyków) w ramach usługi Forum Eksperta mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a lekarzem. W szczególności porady eksperta nie zastępują wywiadu lekarskiego i nie odnoszą się oni do zindywidualizowanego stanu faktycznego lub medycznego.

9. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych.

10. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione

11. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiarygodną wiadomość lub otrzymał urzędowe zawiadomienie, że są bezprawne, na zasadach opisanych w dalszych postanowieniach Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 4. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCICIELA

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników Serwisu za:

a. brak dostępu do Serwisu spowodowany przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług przez dostawców internetowych, awariami lub wskutek działań siły wyższej,

b. treści zawarte na stronach internetowych zamieszczonych pod adresami linków dostępnych na stronie Serwisu,

c. wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu,

d. decyzje Użytkowników w zakresie żywienia w okresie ciąży oraz żywienia niemowląt i dzieci w wieku do lat 3 podjęte w oparciu o treści zamieszczone w Serwisie i materiałach przesyłanych zarejestrowanym Użytkownikom.

§ 5. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel.

a. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne do korzystanie wszystkich funkcjonalności Serwisu.

b. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

c. Dane Osobowe Użytkownika uzyskane w ramach Serwisu lub poprzez automatycznie tworzone pliki w ramach przeglądarki w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie (pliki cookies), będą przetwarzane przez Właściciela w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Serwisu, a także w celach opisanych szczegółowo w ramach „Oświadczenia o ochronie danych osobowych“ i „Oświadczenia o plikach cookies“ dostępnych w Serwisie.

d. Użytkownikowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

e. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w ramach „Oświadczenia o ochronie danych osobowych“ i „Oświadczenia o plikach cookies“ dostępnych w Serwisie.

§ 6. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Właściel jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu przepisów UŚUDE.

2. Właściciel udostępnia Użytkownikom usługę polegająca na dostępie do Serwisu i udostępnionych w ramach Serwisu funkcjonalności.

3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel, Użytkownik powinien dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a. komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Cookies oraz JavaScript;

b. połączenie z siecią Internet;

c. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.

4. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:

a. kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;

b. kodowanie bazy danych osobowych;

c. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

5. Akceptacja przez Użytkownika Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem Umowy.

6. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Użytkownika. Organizator może udostępnić narzędzie umożliwiające usunięcie przez Użytkownika jego danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, wycofanie wyrażonych zgód, a także rezygnację ze świadczonych przez Właściciela usług.

7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 7Regulaminu.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy UŚUDE.

§ 7. REKLAMACJE

1. Prawo do składania reklamacji związanych z udziałem w Serwisie oraz reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, przysługuje Użytkownikom Serwisu.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie nsa adres Właściciela lub e-mailem na adres e-mail biuro@fundacjanutricia.pl, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy „Serwisu 1000dni”. Reklamacja powinna obejmować:

a. imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;

b. adres zamieszkania zgłaszającego i adres poczty elektronicznej;

c. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;

c. wskazanie żądań składającego reklamację.

3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w punkcie 3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w pkt 2 powyżej.

5. Właściciel po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 2 i3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkowniokowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

6. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Właściciel.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie, o ile w tym zakresie została zawara Umowa. W celu złożenia przez Uczestnika rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie (wypowiedzenie Umowy), Użytkownik zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@fundacjanutricia.pl, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie Użytkownika zawierające prośbę o usunięcie jego Profilu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie Właściciel może udostępnić narzędzie umożliwiające usunięcie przez Użytkownika jego danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, wycofanie wyrażonych zgód, a także rezygnację ze świadczonych przez Organizatora usług.

4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do celów związanych z realizacją Serwisu jest równoznaczne w skutkach ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

5. Właściciel jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu Serwisu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa w poniżej.

6. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi rozszerzenia funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Użytkowników funkcji Serwisu, jak również innych postanowień Regulaminu.

7. Właściciel, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Użytkowników Serwisu, poprzez umieszczenie takiej informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu do zarejestrowanych Użytkowników.

8. Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu będą obowiązywać po ich opublikowaniu, od daty wskazanej przez Właściciela w zmienionym Regulaminie.

9. Serwis 1000 DNI i niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.

10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy wg. siedziby Właściciela Serwisu.

Chcesz regularnie otrzymywać porady dopasowane do wieku Twojego maluszka? Zapisz się do naszego newslettera!
Chcesz regularnie otrzymywać
porady dopasowane do wieku
Twojego maluszka?
Zapisz się do naszego newslettera!

Obowiązek informacyjny cookies:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu usprawnienia działania witryny, a po uzyskaniu Twojej zgody, umożliwiają nam dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z witryny (analityczne pliki cookie), dostosowywanie witryny do Twoich zainteresowań (personalizujące pliki cookie) oraz przedstawianie odpowiednich dla Ciebie informacji oraz reklam (pliki cookie do targetowania), w tym w ramach newslettera, powiadomień webpush, usługi retargetingu a także w celu oceny niektórych informacji o Tobie w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (w tym profilowanie).

Jeżeli chcesz zmodyfikować lub odwołać zgodę na zapisywanie plików cookies, możesz zrobić to w poniższej zakładce „Dostosuj ustawienia prywatności”, a także w ustawieniach przeglądarki.

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych (Fundacja Nutricia z siedzibą w Warszawie) - jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Fundacja Nutricia poprzez ich dostosowanie do preferencji użytkowników oraz marketing usług Fundacja Nutricia i jej partnerów Google LLC Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Freshmail Sp. z o.o. Berry Fish Limited Poczta Polska TNT .

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami - biuro@fundacjanutricia.pl lub dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności i Cookies.